تجهيزات پزشكى نيك طب استان اردبیل ۰۴۵۳۳۷۱۷۷۶۱
تجهيزات پزشکی اردبیل استان اردبیل ۰۴۵۳۳۲۴۱۱۷۷
تجهيزات پزشکی آقای حسين سعيدى استان اصفهان ۰۹۱۳۱۱۴۸۲۹۳
تجهيزات پزشکی آقای جواد صالحی استان اصفهان ۳۴۳۹۳۰۹۸
تجهيزات پزشکی درمان افزار استان اصفهان ۰۳۱۳۴۴۵۸۵۳۳
تجهيزات پزشکی التیام بخش نوین صدرا استان البرز ۰۲۱-۲۲۹۴۲۵۳۱
 تجهيزات پزشکی لوتوس آزما طب استان آذزبایجان شرقی ۰۴۱۳۶۵۵۳۷۷۶
تجهيزات پزشکی تجهیز درمان ارومیه استان آذزبایجان غربی ۳۲۲۵۷۵۲۲
تجهيزات پزشکی تجهيزات پزشكى بوعلى استان بوشهر ۰۹۱۷۱۷۱۷۵۴۹
تجهيزات پزشکی تجهيزات پاكان طب استان تهران  ٣٣٩٩٧٠٦٤-٣٣٩٧٩٩٧٤
تجهيزات پزشکی لطیف طب استان تهران ۰۹۱۲۳۰۹۵۸۳۵
شرکت بن ژیوارطب استان تهران ۲۲۸۷۴۴۹۸
طب تجهیز فارمد استان تهران ۲۲۳۴۲۴۳۶
کالای پزشکی  طب بارثاوا استان خراسان رضوی ۰۵۱۳۸۵۹۰۴۴۲
تجهیزات پزشکی آب آب استان خوزستان ۰۶۱۳۲۲۲۲۹۱۰
تجهيزات پزشکی فراطب نوین استان خوزستان ۰۶۱۳۲۲۳۳۶۳۷
 تجهيزات پزشکی زنگان طب گستر استان زنجان ۰۲۴۳۳۳۲۰۸۰۴
تجهيزات پزشكى اميد طب استان سمنان ۰۲۳۳۳۳۲۰۴۵۵
تجهيزات پزشکی شكوهى استان سیستان و بلوچستان ۰۹۱۵۵۴۲۳۳۵۸
تجهيزات پزشکی ذبیحی دان استان فارس ۳۲۳۴۲۲۱۱
کیمیا سازان سلامت بهداشت استان فارس
تجهیزات پزشکی پاستور استان قزوین ۰۲۸۳۳۲۳۱۲۸۲
شرکت التیام بخش نوین صدرا استان قم ۰۲۱-۲۲۹۴۲۵۳۱
شرکت تجهيز گستر آبيدر استان کردستان ۰۸۷۳۳۵۶۶۰۸۵
تجهيزات پزشکی ميلاد عبدالملكى استان کردستان ۰۹۳۹۰۵۱۹۷۱۴
تجهيزات پزشکی احد حسینی استان کرمان ۰۹۱۳۳۴۲۶۷۴۷
تجهيزات پزشکی حکیم طب زمان استان کرمان ۰۹۱۳۲۹۸۳۵۳۸
تجهيزات پزشکی جراح ابزار غرب استان کرمانشاه ۰۸۳۳۷۲۱۰۷۵۶
ارتوپدى  و توانبخشى آقازاده استان گیلان ۰۱۳۳۳۳۴۰۰۱۸
تجهيزات پزشکی نیکا طب استان لرستان ۰۶۶۴۲۴۶۷۴۷۴
تجهيزات پزشکی طب نوین استان مازندران ۰۹۱۱۱۲۷۲۰۲۹
تجهیزات پزشکی مرکزی استان مرکزی ۰۸۶۳۴۱۳۲۰۳۵
تجهيزات پزشکی نوين التيام استان همدان ۰۸۱-۳۸۳۲۴۷۴۹
تجهيزات پزشکی زمانی شهر سبزوار ۰۵۱-۴۴۲۲۷۵۷۰