بیاتین سیلیکون نقره

دسترسی: در انبار

مشابه بیاتین سیلیکون میباشد با قابلیت کاربرد روی زخم های عفونی یا مستعد به عفونت و زخم هایی که درمان آنها برای مدت قابل توجهی به دلیل وجود باکتری در زخم متوقف مانده است.